การแสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ ร.ต. ประจำปี ๒๕๖๑

L_jagbgbjbeh59gk7f6gaab2

L_jagbgbjbeh59gk7f6gaab2ด้วย กองทัพบก ได้กำหนดการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ร้อยตรี ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ในปี ๒๕๖๐ ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ในครั้งนี้ ให้ยื่นแสดงความจำนงฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยได้กำหนดวิธีในการแสดงความจำนงฯ ไว้ ๔ วิธี โดยให้เลือกวิธีฯ ที่สะดวกที่สุดเพียงวิธีเดียว ดังนี้

๑. วิธีที่ ๑ นำสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศฯ, สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดงความจำนงฯ ด้วยตนเอง ที่ กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือศูนย์การกำลังสำรอง หรือศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ที่ท่านอยู่ใกล้ หรือสะดวกมากที่สุดในวัน และเวลาราชการเท่านั้น

๒. วิธีที่ ๒ ดาวน์โหลด เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มการแสดงความจำนงฯ จากทางเว็บไซต์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เฉพาะส่วนที่ ๑ และ ๒ แล้วกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้ครบตามที่กาหนด จากนั้นให้นำสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศฯ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และแบบฟอร์มที่ท่านกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ส่งกลับไปยัง E-mail : msr.tdc@hotmail.com โดยท่านไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง

๓. วิธีที่ ๓ ดาวน์โหลด เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มการแสดงความจำนงฯ และกรอกข้อมูลด้วย ตัวบรรจง เช่นเดียวกับวิธีที่ ๒ จากนั้นให้สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศฯ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และแบบฟอร์มที่ท่านกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ส่งทางไปรษณีย์ ไปที่ กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษา-ดินแดน เลขที่ ๒ ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โดยท่าน ไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง

๔. วิธีที่ ๔ ดาวน์โหลด เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มการแสดงความจำนงฯ และกรอกข้อมูลด้วย ตัวบรรจง เช่นเดียวกับวิธีที่ ๒ จากนั้นให้สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศฯ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และแบบฟอร์มที่ท่านกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ส่งไปที่ กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ทางแฟกซ์ หมายเลข ๐ ๒๒๒๑ ๓๘๗๐ ในวัน และเวลาราชการเท่านั้น ( วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ )

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียด

 

2 Responses to “การแสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ ร.ต. ประจำปี ๒๕๖๑”

  1. 1
    ณัฐวุฒิ​ เนื่องแก้ว Says:

    อยากสอบถาม​ครับพอดีผมจบ​ปี5​ที่​มทบ​23 แต่ยังไม่ได้ไปติดต่อ​ครับ​ตอนนี้จะไปขอเอกสารเพื่อแต่งตั้งเป็นว่าที่ร้อยตรี​ได้ไหมครับ

  2. 2
    admin Says:

    ได้ครับ

Leave a Reply