ด่วน เรื่อง ส่งข้อมูลสถานศึกษาวิชาทหาร และทะเบียนประวัติของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

ddsd

from_krd_2561
เรื่อง  ส่งข้อมูลสถานศึกษาวิชาทหาร และทะเบียนประวัติของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. แบบบัตรประจำตัว ผกท.พ. และ ผกท. แบบใหม่                                         จำนวน  ๑  ชุด

                           ๒. แบบฟอร์มข้อมูลสถานศึกษาวิชาทหาร                                                     จำนวน  ๑  ฉบับ

                            ๓. แบบฟอร์มข้อมูลผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร                                             จำนวน  ๑  ฉบับ

                          ๔. สำเนาระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วยบัตรประจำตัวฯ          จำนวน  ๑  ชุด

ด้วย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้ออกระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ โดยยกเลิกระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๔๔ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติ  ในปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้สถานศึกษาวิชาทหารของท่านส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาวิชาทหารและทะเบียนประวัติของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ที่ได้รับการฝึกอบรม และแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยแยกแบบฟอร์มเป็น ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ และ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ส่งให้ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ภายใน ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

                   จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

Leave a Reply