แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร

                           คำสั่ง กห.                                                                  ที่ลงวันที่

493/2553                                                                         9 ส.ค.53

Leave a Reply