ต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร หญิง

                           คำสั่ง กห.                                                                  ที่ลงวันที่

80/2556                                                                         30 ม.ค.56

Leave a Reply