ด่วนมาก ! ขอให้สถานศึกษาวิชาทหารส่งข้อมูลประวัติการตรวจสอบบุคคลผ่านระบบ IKNO โปรแกรมส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร

khhj

เนื่องด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กำหนดให้การเข้าใช้โปรแกรมส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร ในการรับสมัครและรายงานตัว ต้อง Log in เข้าสู่ระบบ ด้วยบัตรประชาชน ผ่านเครื่องอ่านบัตรบัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์ เพื่อดึงข้อมูล นักศึกษาวิชาทหาร จากฐานข้อมูลทะเบียนส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทย

จึงขอให้สถานศึกษาวิชาทหาร ส่งข้อมูลประวัติผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการใช้งานโปรแกรมส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร จำนวน ๑ ท่าน โดยกรอกแบบฟอร์ม ข้อมูลประวัติ เจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบบุคคลผ่านระบบ IKNO พร้อมติดรูปถ่าย และให้หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร ลงนามรับรอง จำนวน ๒ ชุด ส่งให้ ฝ่ายธุรการและกำลังพล ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการรวบรวม ส่งให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ต่อไป

หนังสือและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม IKNO

โหลดแบบฟอร์ม IKNO

โหลดแบบฟอร์ม ทำเนียบ ผกท.

Leave a Reply