ดาวน์โหลดเอกสาร

  ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอการอบรมสถานศึกษ  
  ดาวน์โหลดแบบคู่มือการบันทึกข้อมูลในการรับสมัครและรายงานตัว นศท. ในส่วนงานของสถานศึกษา
  แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.1) 
 
  แบบฟอร์มรายงานตัว นศท. เข้าฝึกวิชาทหาร (รด.2)  
  แบบฟอร์มใบรับรองแพทย  
  ตัวอย่างหนังสือขอโอนย้ายสถานศึกษา  
  หนังสือขอโอนย้ายสถานศึกษา  
  บัญชีขึ้นทะเบียนนำปลดทหารกองหนุน ( สด.42 )  
  บัญชีรายละเอียดเพื่อจัดทำฐานข้อมูล นศท.,แบบฟอร์มเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล, ขอรอรับสิทธิ, หนังสือรับรองรอรับสิทธิ  
  แบบฟอร์ม ขอยกเว้น ทบ.349 – 004  
  หนังสือขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกฯ มี ๒ หน้า  
  หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ  
  เอกสารการประชุมสถานศึกษา ปี 2558  
  ข้อมูล ผกท.3 จว. มทบ.23  
  ข้อมูลสถานศึกษาวิชาทหาร จ.กาฬสินธุ์  
  ข้อมูลสถานศึกษาวิชาทหาร จ.ขอนแก่น  
  ข้ออมูลสถานศึกษาวิชาทหาร จ.มหาสารคาม  
  ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อมูลสถานภาพผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  
  ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อมูลสถานภาพสถานศึกษาวิชาทหาร  
  ตัวอย่างไฟต์เวริ์ดที่จะบันทึกข้อมูลผู้สมัครเข้าเป็น นศท.ปี 1  
  การเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษา เป็นค่าเครื่องแบบครูผู้กำกับ และผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาหาร  
  โปรแกรมควบคุมระยะไกล TeamViewer

  ปรแกรม วิทยุสื่อสาร mstc23 online  
  โปรแกรมควบคุมระยะไกล  
   
  ระเบียบชมรม นศท. ศฝ.นศท.มทบ.23  
  คำสั่ง ทบ ที่ 356-39 หลักเกณฑ์การเลื่อนยศ จากการฝึก  
  อนุมัติหลักการเลื่อนยศกำลังพลสำรอง ผนวก ก. พ.ศ.2549  
  อนุมัติหลักการเลื่อนยศกำลังพลสำรอง  
  ผนวก ก การแบ่งเปอร์เซนต์การกำหนดเหล่าประทวนกองหนุน (นศท)  
  ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2538  
  กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๖ออกตามความความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503
  กฎกระทรวง 2499 สิทธิและโอกาสการแต่งเครื่องแบบ  
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503
  กฎกระทรวงฉบับท่ 2 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ นศท. และ ผกท.
  กฎกระทรวงฉบับที่ 75 พ.ศ.2555  
  กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติ์ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503
  คู่มือการบันทึกข้อมูลในการรับสมัครและรายงานตัว นศท..  
  เครื่องหมายพิเศษ ผกท. 3  
  พ.ร.บ.2497  
  พ.ร.บ.-ธรรมนญศาลทหาร พ.ศ.2498  
  พรบ.2497(คำอธิบาย)  
  พระราชบัญญัติ รับราชการ พ.ศ.2497  
  พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2521  
  พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497  
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503  
  ระเบียบชมรม นศท.ศฝ.นศท.มทบ.๒๓ พ.ศ.2557  
  ระเบียบ นรด. ว่าด้วยการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2556
  ระเบียบว่าด้วย การปกครอง การฝึก และการสอบ พ.ศ.2555  
  ระเบียบว่าด้วยการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554  
  ระเบียบว่าด้วยสิทธิ และการขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554  
  โรคขัด พ.ร.บ.รับราชการ พ.ศ.2497  
  ระเบียบ ผกท.(พ.) ผกท. และ ผช.ผกท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
  ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๔
  ระเบียบ นรด.ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้กำกับ พ.ศ.2554
  เครื่องหมายปีกโดดร่มแบบพาราเซลและใบประกาศเกียรติคุณ พ.ศ.2555
  เครื่องหมายพิเศษสำหรับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
และ ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554
  โรคขัด พ.ร.บ.รับราชการ พ.ศ.2497 (แก้ไขเพิ่มเติม)

Comments are closed.